Cirque Royal ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art1. Ticketmatic bvba levert de software voor de ticketverkoop van het Koninklijk Circus. Zij is niet verantwoordelijk voor wijzigingen van plaats, prijs of datum, noch voor de annulatie van een evenement.

Art2. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd.

Art3. De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant.

Art4. In principe worden de tickets per e-mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op het bestelformulier, tenzij anders aangegeven door de koper of door het Koninklijk Circus. Het Koninklijk circus verstuurt de tickets via aangetekende zending of normale zending tot een week vóór het concert. Anders zijn de tickets verkrijgbaar aan het onthaal de avond van het concert

Art5. Betaalde tickets worden noch omgewisseld, noch terugbetaald.

art 47 van de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop
op afstand die voorziet in een termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken is niet van toepassing op de contracten gesloten via de website.

Ingevolge het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand
betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding uitgesloten van deze mogelijkheid.

Art6. Indien het Koninklijk Circus  een evenement annuleert, worden de tickets door het Koninklijk Circus terugbetaald, hetzij omgewisseld voor tickets voor een andere voorstelling van hetzelfde evenement, naar keuze van de klant.

Art7. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Het Koninklijk Circus en Ticketmatic behouden zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door het Koninklijk Circus voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

Art8. De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.

Art9 Deze algemene voorwaarden (en eventuele betwistingen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Eventuele geschillen betreffende deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.